AKTUELLES · PROJEKTE · (+49) 651 / 30625
KONTAKT ·

Deutsch als Zweitsprache

Sprache ist der Schlüssel für Bildung

Gute Deutschkenntnisse sind die wichtigste Voraussetzung für eine gelingende Integration in Schule und Gesellschaft. Dazu hat die Matthias-Grundschule einen sogenannten Intensivsprachkurs Deutsch (DaZ-Kurs) eingerichtet.

In diesem Kurs können alle Trierer Kinder im Grundschulalter, die neu nach Deutschland gekommen sind und noch keine deutschen Sprachkenntnisse haben, die neue Sprache intensiv kennenlernen.

Er findet von Montag bis Freitag jeweils in den ersten drei Stunden am Vormittag statt. Im DaZ-Kurs lernen Kinder verschiedener Nationalitäten zwischen fünf und elf Jahren gemeinsam.

Die restliche Zeit, montags bis donnerstags bis 16 Uhr und freitags bis 12 bzw. 13 Uhr, verbringen die Kinder in ihren jeweiligen Stammklassen unter deutschsprachigen Kindern. Es handelt sich um Ganztagsklassen, in denen auch am Nachmittag Unterricht erteilt wird. So lernen die Kinder neben der deutschen Sprache auch die wichtigen Inhalte in Fächern wie z. B. Mathematik, Sport und Kunst kennen und haben Kontakt zu gleichaltrigen, deutschsprachigen Kindern. Diese Organisationsform des DaZ-Kurses wurde in Zusammenarbeit mit der ADD Trier als sogenanntes „Trierer Modell“ entwickelt.

Kurz und knapp:

 • Der Kurs kann bis zu zwanzig Kinder ohne Deutschkenntnisse aufnehmen.
 • Der Verbleib im Kurs dauert je nach Lernfortschritt bis zu 12 Monate.
 • Die Teilnahme am Kurs ist mit der Bedingung verknüpft, das Ganztagsangebot der Schule wahrzunehmen.
 • Für die Eltern entstehen keine Kosten; lediglich ein Eigenanteil am Mittagessen ist zu entrichten.
 • Wenn der Wohnort mehr als 2 km von der Schule entfernt liegt, werden die Fahrkosten von der Stadt Trier übernommen. Gesonderte Schulbusse gibt es nicht, sondern es werden die öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn bzw. Bus) genutzt. Die Bahnhaltestelle ist Trier-Süd, die Bushaltestelle Linie 3/ 83: Töpferstraße.
 • Ansprechpartner sind neben der Schulleitung die Lehrkräfte des DaZ-Kurses und die jeweiligen Klassenleitungen

Интенcивный курc для изучения немецкого языка: опиcание для домашней cтраницы

Хорошее знание немецкого языка cамое главное уcловие для уcпешной интеграции в каждодневное и школьное обшеcтво. По этой причине школа Matthias-Grundschule предлагает интенcивный курc для изучения немецкого языка.

В этом курсе могут принять участие дети в возрасте учеников начальной школы, недавно приехавшие в Германию, живущие в Трире и не говорящие по немецки. Целью этого курса является обучение немецкому языку.

Курс проходит с понедельника по пятницу с 7:55 до 10:50. Обучение происходит в группе детей различных национальностей в возрасте от пяти до одиннадцати лет.

Оставшееся школьное время с понедельника по четверг до 16:00 и в пятницу до 12:00 или до 13:00, дети проводят в классах с немецкоговорящими одноклассниками.

Речь идет о школьных классах с функцией продленного дня, это значит, в дневное время также проходят занятия. Таким образом, дети учат не только немецкий язык, но и получают знания по таким предметам как математика, физкультура и рисование. Помимо этого, дети вступают в контакт с их немецкоговорящими сверстниками, что способствует ускоренному изучению немецкого языка.

Короткая информация о курсе:

 • В курсе могут заниматся до двадцати детей.
 • Время пребывания в курсе занимает 12 месяцов, в зависимости от прогресса.
 • Условие посещения курса состоит в готовности посещать школу продленного дня.
 • Родители не платят за курс: единственные расходы состоят из частичной оплаты за обед.
 • Если место жительства находится дальше чем в двух километрах от школы, государсво города Трир перенимает расходы за проезд на общих транспортных средствах. К нашей школе можно добратся на поезде и на автобусе. Название остановки железнодорожного транспорта Trier-Süd, если вы пользуетесь автобусной линией 3/83, Töpferstraße.
 • Если вы хотите узнать больше о курсе, обращайтесь к начальству школы, преподователям курса или классным руководителям.

Cursul-DaZ: Descriere pentru pagina de start

O bună cunoaștere a limbii germane e cea mai importantă condiție pentru o reuşită integrare în școli și în societate.

Din acest punct de vedere , școala elementară Matthias din Trier, organizează un curs intensiv de limbă germană (Cursul-DaZ) pentru toţi copiii din Trier, care au vîrsta de şcolarizare pentru şcoala elementară, şi pentru cei care sînt noi veniţi în Germania neavînd competenţă lingvistică.

Prin acest DaZ-curs pot învăţa elevii intensiv limba germană.

Cursul are loc de luni pînă joi in primele 3 ore de dimineaţă. În cursul-DaZ învaţă copiii de diferite nationalităţi între cinci şi unsprăzece ani, împreună. Timpul rămas, de luni pînă joi de la ora 16 şi vineri de la ora 12 sau 13, îl petrec copiii in sălile de clasă, respectiv în cursuri în rîndul copiilor cu cunosţine de limbă germană.

Este vorba de o şcoală de zi în care şi după-amiaza se predau lecţii. După absolvirea cursului de germană copiii sînt repartizaţi în diferite clase, în care se învată în plus conţinute importante în subiecte, cum ar fi de exemplu matematică, sport şi artă avînd contact cu copii care vorbesc germană şi sînt de vîrstă apropiată.

Scurt şi cuprinzător:

 • Cursul poate stoca pînă la 20 de copii fără cunoştinţe de limbă germană

 • Cursul poate dura pînă la 12 luni , în funcţie de progress

 • Participarea la acest curs este posibilă numai dacă se acceptă condiţia modelului de şcoală de zi.

 • Pentru părinţi nu sînt nici un fel de plăţi necesare, în afara unei cotă parte pentru masa de prînz a copiilor.

 • Dacă reşedinta se află la o distanţă de mai mult de 2 km de şcoală, se preiau costurile de transport. Nu există autobuse speciale, drumurile de şcoală se parcurg cu transporturi in comun ( Autobus /Tren) Staţia este în Trier Süd, Linia 3/83 în Töpferstrasse.

 • Pentru informaiţi aveţi persoanele de contact i în plus conducerea şcolii , profesorii pentru cursurile-DaZ şi profesorii de clasă.

Good German language skills are the most important precondition for successful integration in school and society. For this, the Matthias Elementary School offers a so-called intensive German language course (“DaZ”-course).

In this course, all children of primary school age in Trier, that are new to Germany and still have no German language knowledge, can intensively learn the new language.

The course takes place from Monday to Friday in the first three hours in the morning. In the “DaZ”-course, children of different nationalities from five to eleven years learn together.

The rest of the time, Monday to Thursday until 4 pm and Fridays until 12 or 13 pm, the children are in their respective master classes with German native speaker children. The classes are all-day classes (Ganztagsklassen) where instructions are given in the afternoon. So the children learn the German language in addition to the important content in subjects such as Mathematics, sport and art and they have regular contact with peers, German-speaking children.

In a nutshell:

 • The course can accommodate up to twenty children without German language skills.
 • The continuance in the course lasts depending on the learning progress (up to 12 months).
 • Participation in the course is linked to the condition of perceiving the all-day school.
 • For parents there are no costs; only a co-payment for lunch is to be paid.
 • If the residence is located more than 2 km away from the school, the travel costs are covered by the city of Trier. Separate school buses do not exist, but public transport (train or bus) can be used. The tram stop is Trier-Süd, the bus stop is line 3/83: Töpferstraße.
 • Contact persons are – in addition to the school management – the teachers of the DaZ course and the respective class teacher.

A jó német nyelvtudás elengedhetetlen előfeltétele az iskolába és a társadalomba való sikeres integrációnak. Ezért a St. Matthias Általános Iskola egy intenzív német nyelvtanfolyamot (DaZ-Kurs) indított.

Ezen a kurzuson részt vehet és intenzíven tanulhatja a német nyelvet az összes általános iskolás korú, Trierben élő gyermek, aki most jött Németországba, és még nem beszéli a nyelvet. A kurzus hétfőtől péntekig tart, délelőttönként az első három tanórán. A nyelvtanfolyamon különböző nemzetiségű, 5-11 éves korú gyermek tanul együtt.

A fennmaradó időt ezek a gyermekek, hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken 12 illetve 13 óráig a saját osztályukban, német gyerekek között töltik el. Ez az iskola egész napos, ami azt jelenti, hogy délután is van tanítási óra. A gyermekek így a német nyelven kívül a legfontosabb alaptantárgyakat is tanulják, mint pl. matek, sport és művészet, és kapcsolatba kerülnek azonos korú német gyerekekkel is.

Címszavakban:

 • A kurzuson maximum 20, németet nem beszélő gyermek vehet részt.
 • A kurzuson – tanulási sebességtől függően – 12 hónapig lehet részt venni.
 • A részvétel feltétele, hogy az iskola felvegye a gyermeket az egész napos iskolába.
 • A kurzuson való részvételért nem kell fizetni, csak az ebédért.
 • Ha a gyermek lakóhelye több mint 2 km távolságra van az iskolától, Trier városa a gyermek utazási költségét kifizeti. Nincsen lehetőség iskolabuszra, különböző tömegközlekedési eszközöket (vonat vagy busz) lehet igénybe venni. A vonattal érkezőknek Trier-Süd megállóhelyen kell leszállniuk, a busszal utazók pedig a 3/83-as buszokat vehetik igénybe a Töpferstraße megállóhelyig.
 • Kérdés esetén az iskola vezetése mellett a DaZ-Kurs tanáraihoz és az osztályfőnökhöz is fordulhatnak.

„Wir wollen durch koordiniert eingerichtete Deutsch-Intensivkurse Neuankömmlinge mit unzureichenden Deutschkenntnissen effektiv fördern und zugleich von Beginn an erfolgreich in die Schulgemeinschaft integrieren.“

Bildungsministerin Vera Reiß (am 10. März 2015 bei ihrem Besuch der Matthias-Grundschule)

Am 17. November 2015 erschien ein ausführlicher Artikel über unseren Intensiv-Deutschkurs  (DaZ-Kurs) in der „RATHAUS ZEITUNG“ der Stadt Trier.

Klicken Sie bitte auf das Logo der RATHAUS ZEITUNG, um zu diesem Artikel zu gelangen.

rathauszeitung_logo

ÖFFNUNGSZEITEN SEKRETARIAT

Montag 08:15 – 13:00 Uhr
Donnerstag 08:15 – 13:00 Uhr
Freitag 08:15 – 13:00 Uhr

Archive

MATTHIAS-GRUNDSCHULE

Was können wir für Sie tun?

Gern beantworten wir Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

    

Sekretariat Öffnungszeiten

Montag 08:15 – 13:00 Uhr
Donnerstag 08:15 – 13:00 Uhr
Freitag 08:15 – 13:00 Uhr

IMPRESSUM & DATENSCHUTZ